Vállalkozási feltételek

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A jelentkezés feltétele az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap leadásakor a tanulónak be kell mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt (nem szükséges amennyiben a tanulónak orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van), személyi azonosító okmányát, lakcímkártyáját, és ha van, az érvényes vezetői engedélyét. Kitöltés után a jelentkezési lapot a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írnia (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges).

E-mailen jelentkezés esetén az aláírandó dokumentumokat és a beküldendő okmányok, okmány másolatok listáját postai úton juttatjuk el a tanuló által megadott levelezési címre. (Az okmányok másolatára nincs szükség abban az esetben, ha azokat a tanuló az autósiskola ügyfélfogadásán személyesen bemutatja, majd az autósiskola elméleti vizsgajelentésekor a tanuló is megjelenik személyesen a közlekedési hatóság ügyfélszolgálatán és ott is bemutatja a szükséges okmányait.) A személyes ügyintézésre webes jelentkezés esetén is van lehetőség.

A vizsgára jelentkezés előtt a tanulónak 1.csoportú orvosi alkalmasságot igazoló vizsgálaton kell részt vennie, melyet háziorvosa végez el. Nem szükséges orvosi vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van illetve, ha "AM" kategóriás képzésre jelentkezik. 

Pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatot alaphelyzetben a tanulónak nem kell végeztetnie. PÁV vizsgálatra csak öt alkalommal sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát követő újabb vizsga letétele előtt van szükség. 

A képzéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (minimális és maximális tanulási idő).

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, két óra között 10 perc szünettel.

Iskolánknál a tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzzel (ügyfélfogadás helyszínén), banki átutalással, történik. A részletfizetés lehetséges legkisebb összege a mindenkori gyakorlati óradíj. A tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése.

Gyakorlati képzését csak az kezdheti meg, aki az előírt elméleti tantárgyakból sikeresen levizsgázott. A gyakorlati óra kezdési időpontjának meghatározása a tanulóval megbeszélve, a tanuló szándékát és a vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve történik.

Gyakorlati oktatás kizárólag az autósiskola által biztosított oktatójárművön történik. A gyakorlati oktatásra használt jármű típusa változhat.

Szeszes ital, vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a képzésről történő azonnali kizárást eredményez. Szintén azonnali kizárást von maga után, ha valaki a képzés rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A képzésből jogosan kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza.

A tanuló elméleti- és gyakorlati vezetési pótórákat igényelhet oktatójától, illetve az autósiskola ügyfélszolgálatán keresztül.

A kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező.

A tanuló áthelyezési kérelme esetén az iskola a teljesített elméleti képzésről és gyakorlati órákról térítésmentesen igazolást állít ki. A képzési igazolás kiállítását, a képzőszervtől a tanulónak kell igényelnie. A képzési igazolást a képzőszerv a tanuló részére eljuttatja.

Az aláírt képzési igazolást, a tanuló visszajuttatja az iskolának, az iskola leigazolja az elméleti tanfolyam elvégzését, illetve a levezetett gyakorlati órák számát, és a tanulónak ismételten eljuttatja.

A képzési igazolással a tanuló felkeresi az általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja. Az iskola az elméleti képzésre befizetett díjat nem téríti vissza, a gyakorlati képzésre befizetett összegből a le nem oktatott órák díját viszont visszafizeti.

A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), személyazonosító igazolvány hiányában elfogadják a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet. 

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte
 • a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza
 • a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik
 • a vizsgán szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

Elméleti pótvizsgára a jelölt önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével.

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóbeli elméleti vizsgát tehet a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet nem beszélő), továbbá az egészségi állapota miatt írásra képtelen személy, ha erre a Hatóságtól kérelmére engedélyt kapott.


 Vezetői engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

A vezetői engedélyt az okmányiroda (közlekedési igazgatási hatóság) adja ki a vizsgaigazolás alapján. A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.

A vizsgaigazolás átvételéhez igazolni kell az elsősegély-nyújtási ismeretek sikeres vizsgáját.

Be kell mutatni az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, vagy annak hitelesített másolatát. Az "AM" kategória (segédmotoros kerékpár) esetében nem kell iskolai végzettséget igazolni, ebben a kategóriában elegendő a jelentkezési lapon tett nyilatkozat az írni-olvasni tudásról.

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgáznia annak az ügyfélnek, aki 1984-ben, vagy azt követően szerzett vezetői engedélyt, bővített kategóriát, vagy "Sm" igazolvánnyal rendelkezik, vagy pedig olyan egészségügyi iskolában, ill. tanfolyamon végzett, mely oklevelének bemutatása

mentességet ad (a 24/2005 GKM rendeletben előírt esetekben).

Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában is csak abban az esetben adható ki, ha

 • magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van
 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek. 

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni
 • a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
 • a képzést felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve)
 • a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
 • a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képzőszerv jogai:

 • a tandíjat beszedni
 • a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni
 • a gyakorlati óradíjat módosítani

A képzőszerv kötelességei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről
 • a vállalkozási feltételekben meghatározottakat betartani
 • tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait
 • a tanfolyami díjról számlát adni
 • a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni
 • az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani
 • a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni
 • írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanuló részére az igazolásokat kiadni
 • a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani

Írásos tájékoztató

"B" kategória

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű. Valamint a 326/2011 (XII.28) Kormány rendeletben meghatározott ehhez a járműhez kapcsolt pótkocsi.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • legalább 8 általános iskolát elvégezte ( 8 általános bizonyítvány )
 • I. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni (egészségileg alkalmas) 
 • 17 éves vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb tanuló vehető fel tanfolyamra

Elméleti vizsgára 3 hónappal korábban bocsátható a tanuló. ( 16 év 9 hónap )

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése. 

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől (első belépés az e-learning tananyagba) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki: 

 • sikeres elméleti vizsgát tett, 
 • a tanfolyam gyakorlati oktatási részét elvégezte ( meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette ).

Minden tanulónak a gyakorlati vizsgáját a sikeres elméleti vizsgától számított kettő éven belül kell letennie. 


Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 15 600 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 15 000 Ft +        15 500Ft 

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet Szerkezeti üzemeltetés

Járművezetés elmélete

Közlekedési alapismeretek

Gyakorlat Alapoktatás 9 óra

Városi vezetés 14 óra

Országúti vezetés 4 óra

Éjszakai vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 30 óra

Elméleti tanfolyam tantermi 45 000, e-learning díja: 45 000Ft (póthozzáférés 15 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 8 000 Ft/órától, (a pótóra díja: 8 000Ft/órától)

Vizsgadíjak 15 600Ft 

B kategória tanfolyamdíj összesen: 285 000 Ft 


A fenti áraink visszavonásig érvényesek és az árváltoztatás jogát az Autósiskola Tanulmányi szerződésében rögzítettek szerint fenntartjuk. 

Egyéb infó: 

Elméleti óráinak időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama 50 perc. A két óra között 10 perc szünettel. A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! Igazolt hiányzás az összóraszám 10%-a lehet.


Felügyeleti szervek:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: +36 1 814 1818

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

8900 Zalaegerszeg,Pintér Máté u. 22.

Telefon: +36 92 549 080

------------------------------------------

Kulcsár Tamás iskolavezető